În acord cu legislația europeană, persoanele fizice cu domiciliul de reședință înafara Comunității Europene au posibilitatea recuperării TVA inclusă în produsele achiziționate de pe teritoriul U.E.

Acest lucru se face în baza Ordinului Nr. 1. 692 din 19 oct. 2007, cu respectarea anumitor condiții:

* în primul rând, cumpărătorul trebuie să fie persoana fizică, nu juridică

* trebuie să aibă domiciliul stabil în afara UE

* bunurile sunt transportate în bagajul personal

* bunurile sunt transportate în afara CE înainte de sfârșitul celei de-a treia luni care urmează celei în care a avut loc livrarea

* valoarea totală a livrării, plus TVA, este mai mare decât echivalentul a 175 euro

* cumpărătorul poate solicita restituirea TVA aferente mai multor facturi, dacă suma bunurilor/seviciilor din fiecare factură depășește plafonul de 175 euro

* dovada exportului se va face prin factura purtând viza biroului vamal de ieșire din CE și a documentului de restituire a TVA, conform formularelor tipizate în vigoare

* la ieșirea din Comunitatea Europeană, cumpărătorul va prezenta biroului vamal bunurile cumpărate, care fac obiectul facturii fiscale, dovada plății și a documentului de restituire a TVA

* biroul vamal verifică factura fiscală, bunurile achiziționate, documentul de restituire, încadrarea în termenul de ieșire din spațiul CE

* datele din pașaport sau actul de identitate trebuie să corespundă cu cele de pe factura fiscală și documentul de restituire a TVA

* în caz de neconcordanță între aceste date, certificarea ieșirii bunurilor din CE poate fi refuzată de organele vamale

 

Restituirea TVA se face în baza Documentului de restituire a TVA, în original, vizat de de biroul vamal de ieșire din spațiul CE și a unei copii de pe factura vizată de acesta

TVA se restituie integral, fără a reține vreun comision.

Restituirea se poate face atât către cumpărătorul din afara CE, cât și către orice altă persoană împuternicită în scris de către acesta, care prezintă documentele mai sus menționate.

Restituirea TVA se poate face și prin transfer bancar, într-un cont indicat de cumpărător, urmând ca eventualele comisioane sau taxe poștale să fie suportate de către cumpărător

Pentru a oferi posibilitatea recuperării TVA, Vânzătorul se obligă:

* să emită factura fiscală

* să emită și să completeze în două exemplare formularul privind restituirea TVA, pentru cumpărătorii nestabilțti în Comunitatea Europeană - anexa 1

* factura fiscală, însoțită de documentul în original, vor fi înmânate cumpărătorului, iar un al doilea exemplar va rămâne la vânzător